top of page

Böcker

Mina böcker

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola,

Studentlitteratur, 2019

 

Boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, med underrubrik "Vägar för samverkan med hem och samhälle", utkom
på Studentlitteraturs Förlag i ny sjunde upplaga 2019. Den utgåvan har bl.a. kompletterats med ett helt kapitel om nya GDPR. 

 

Min tanke med boken har varit att på ett enkelt och konkret sätt skapa förståelse för en svår lagstiftning. Jag tar inte bara upp tystnadsplikt och sekretess. Eftersom offentlighetsprincipen är den viktiga grunden i Sverige, d.v.s. rätten till insyn, yttrandefrihet, meddelarfrihet till massmedierna m.m. måste all personal känna till också dessa frågor. Tystnadsplikt och sekretess är ju undantag ifrån offentligheten.

 

Jag försöker i boken visa att personal i kommuner, regioner och staten har stöd i offentlighetsprincipen att yttra sig fritt och att kontakta medierna. Men denna rätt inskränks ibland genom bestämmelserna om tystnadsplikt, som innebär ett förbud att röja hemliga uppgifter muntligt eller genom att på annat sätt lämna ut uppgifter ur hemliga handlingar. Och sekretessreglerna på skolområdet är komplicerade med olika bestämmelser för olika verksamheter, skolformer och personalgrupper.

Lagarna blir som en djungel, där man med bokens hjälp får stöd i att ta sig fram. Även friskolor och fristående förskolors bestämmelser tar jag upp utförligt.

 

I boken behandlar jag också anmälningsplikten, den skyldighet alla som arbetar med barn har att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Barn som riskerar fara illa måste ytterst ges ett skydd. Därför finns plikten att anmäla. Men den fullgörs inte som den borde. Bara var tredje anmälan som ska göras, görs i verkligheten. Det visar forskningen.

 

Jag vill ge läsaren stöd att förstå lagstiftningen och föreslå sådana metoder som underlättar att anmäla. T.ex. måste personalen alltid få stöd av sina chefer. Och socialtjänsten måste vara ett synligt och tydligt ansikte i sitt informerande och utredande arbete. Syftet måste vara att skapa mer samspelta aktörer kring barnet. De ska förstå spelreglerna och lära känna varandras förmåga och tankesätt. Först då kan barnet få ett verkligt stöd av alla vuxna de möter. Om hur samverkan mellan socialtjänsten kan utvecklas har jag haft många utbildningar i Sverige de senaste 30 åren. Den frågan kan inte tillräckligt belysas.

Kjell Nilsson-Mäki har illustrerat boken och gjort omslaget. Han är en välkänd illustratör, bl.a. från många ledarsidor i svenska dagstidningar.  

* LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt, Studentlitteratur, 2020 

Tystnads- och tre anmälningsplikter samt rapporteringsplikt gäller även för personal inom LSS. Skyldighet att rapportera och anmäla finns både när barn far illa och vid missförhållanden av olika slag genom Lex Sarah och Lex Maria. Min bok behandlar tystnads- och anmälningsplikt på ett sätt som belyser både lagstiftning och etik i mötet med brukarna, deras familjer, andra annan personal och andra personer och myndigheter som en anställd kommer i kontakt med. Den belyser både allmän och i enskild verksamhet. Även andra ansvarsfrågor tas upp samt frågorbemötande.

 

Lagarna och deras tillämpning klargörs med många diskussionsfrågor och praktiska exempel, som gör texten konkret och lätt att förstå.

Boken riktar sig främst till brukare och deras anhöriga samt till den personal som behöver ledning i att hantera svåra och integritetskänsliga frågor.

Den är främst avsedd som handbok i arbetet och vid utbildning av personal på LSS-området.  

 

 

Gör beställning av böcker här!

www.studentlitteratur.se 

Bokblad,_Sekretess_och_anmälningsplikt.
LSS i praktiken, produktblad.jpg

 Läs mer om böckerna i pdf-filerna nedan.

bottom of page